Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.
0
Jūsų krepšelis tuščias.
Iki nemokamo pristatymo Jums liko:€ 50
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Maksimalusis deguonies suvartojimas (VO2 Max) formule

 
Publikuota: 2024-02-14

Įvertink save!

Maksimalusis deguonies suvartojimas
(VO2max)
formule
 
Tikslas. Šiuo testu yra nustatomi greito ëjimo rezulta- tai, pagal kuriuos apskaièiuojamas fizinio pajëgumo indeksas (FPI), taip pat gali bûti apskaièiuojamas maksimalusis deguo- nies suvartojimas (MDS).
Testo aprašymas. Testu yra nustatomas 2 km greito ëjimo
lygia vietove laikas. Testo rodikliai, apibûdinantys maksimaløjá
deguonies suvartojimà (MDS) arba išvestà fizinio pajëgumo in-
deksà (FPI), yra apskaièiuojami pagal 2 km ëjimo laikà, pulso daþná po ëjimo, kûno masës indeksà (kg/m2) ir amþiø.
Technikos priemonës
Rekomenduojama testà atlikti lygioje vietovëje lygiu paviršiumi, kuriuo galima nueiti 2 km nuotolá (pvz., gali bûti 500 m ar 400 m bëgimo takas stadione ir pan.). Nuotolio pa- klaida turëtø bûti ne didesnë kaip 5 m.
Nurodymai testo atlikëjui
Nerekomenduojama testà atlikti, kai oro temperatûra yra aukštesnë kaip +25 °C arba þemesnë kaip -5 °C, taip pat esant labai drëgnam arba blogam orui. Testuojamas asmuo turi dëvëti patogius drabuþius ir avalynæ. Norint išvengti raumenø skausmo, kuris gali atsi- rasti po greito ëjimo, patartina prieš testà ir po jo padaryti keletà tempimo pratimø kojø raumenims ir pasimankštinti. Testas atliekamas einant kiek galima greièiau ir nekeièiant ëjimo spartos. Laikas fiksuojamas sekundës tikslumu ir tuoj pat, iš karto po finišo, yra su- skaièiuojamas pulsas. Gauti rodikliai (nuotolio áveikimo laikas ir pulso daþnis) uþrašomi protokole.
Atsiþvelgiant á ëjimo laikà, pulsà, KMI, amþiø ir lytá, fizinio pajëgumo indeksas (FPI) yra apskaièiuojamas pagal formules.
Vyrø:
FPI = 420 – (min × 11,6 + s × 0,20 + pulsas × 0,56 + KMI × 2,6) – amþius × 0,2
Moterø:
FPI = 304 – (min × 8,5 + s × 0,14 + pulsas × 0,32 + KMI × 1,1) – amþius × 0,4
Èiga:
min – ëjimo laikas (min)
s – ëjimo laikas (s)
pulsas – pulso daþnis per minutæ baigus testà (k./min)
KMI – kûno masës indeksas (kg/m2)
amþius – metai.
 
Maksimalusis deguonies suvartojimas (MDS, VO2Max) taip pat apskaièiuojamas pagal formules.
Vyrø:
MDS = 184,9 – 4,65 × laikas – 0,22 × pulsas – 0,26 × amþius – 1,05 × KMI
Moterø:
MDS = 116,2 – 2,98 × laikas – 0,11 × pulsas – 0,14 × amþius – 0,39 × KMI
Èiga:
laikas – ëjimo laikas (min), pvz., 15 min 30 s = 15,50 min
pulsas – pulso daþnis per minutæ baigus testà (k./min)
KMI – kûno masës indeksas (kg/m2)
amþius – metai
 
   
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti